Bustad: Tilgjengelege tomter
Kommunale tomter på Sandshamn: http://sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&lang=1&item=56438,1   Trykk på bileta for å sjå dei i full storleik.   Sjå plasseringa av tomtene i kommunene sin kartteneste: https://kommunekart.com/klient/sunnm%C3%B8rskart Zoom inn på Sandsøya, og velg “Sal av tomter” i menyen. Vi har lagt merke til at det her er markert åtte tomter, medan det på nettsidene til Sande […]
Fritid: Aktivitetstilbod
Her finn du oversikt over fritidsaktivitetar du kan ta del i, frå Sandsøy/Voksa. Dei fleste tilboda som er med i denne oversikta, er lokalisert på dei to øyane våre. I tillegg har i tatt med nokre andre aktivitetstilbod, som er innan rimeleg reiseveg frå Sandsøy/Voksa.     Treningsstudio Dette finn du på klubbhuset ved idrettsbana, […]
Bustad: Husvære til sals/leige
Arbeid: Skap nye arbeidsplassar
Arbeid: Ledige stillingar
Her finn du oversikt over ledige stillingar på Sandsøy/Voksa, eller i rimeleg pendlaravstand. Vi tek forbehold om at sidene vi linkar til, kan vere uoppdatert.   Mowi Norway avdeling Voravika (Sandsøya): Sjekk heimesidene for ledige stillingar.   Sandsøy Servicebåt AS (Sandsøya): Sjekk Facebook-sida for ledige stillingar. Har sagt at dei planlegger vekst. Meir informasjon om […]
#bupåSandsøya
På denne sida finn du intervju med personar som har valt å busette seg på Sandsøya eller Voksa, der dei fortel om kvardagen, fritidssyslar og andre aspekt ved å leve i havgapet – rett og slett; gode grunnar til å bu på Sandsøya! Følg #bupåSandsøya på Facebook-sida Bu på Sandsøya og på Instagram bupasandsoya. ” […]